Učební plány

Kód a název oboru vzdělávání  63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
Název ŠVP
Ekonomika a sport - Střední škola ekonomická se sportovním zaměřením
Stupeň vzdělání
střední vzdělání s maturitou
Délka a forma studia
4 roky
Datum platnosti
od 1. 9. 2022

 

UČEBNÍ PLÁN
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
celkem
Povinné předměty zkratka 1. 2. 3. 4.
Všeobecné vzdělávání      
český jazyk a literatura   CJL 4 (1) 4 (1) 4 (1) 4 (2) 16 (5)
1. cizí jazyk ANJ 3 (3) 3 (3) 4 (4) 4 (4) 14 (14)
2. cizí jazyk NEJ, SPA 2 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 8 (8)
konverzace v anglickém jazyce JAK 0 0 1 (1) 2 (2) 3 (3)
občanská nauka  OBN 1 1 1 0 3
dějepis DEJ 2 0 0 0 2
regionální geografie  REG 2 0 0 0 2
přírodověda a ekologie PRE 2 0 0 0 2
biologie člověka a sport BIC 2 1 0 0 3
matematika MAT 3 (2) 3 (1) 4 (3) 3 (1) 13 (7)
hospodářské výpočty HOV 1 (1) 0 0 0 1 (1)
tělesná výchova TEV 2 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 8 (8)
specializovaná sportovní a kondiční příprava  SSKP 4 (4) 4 (4) 4 (4) 3 (3) 15 (15)
informační technologie ITE 0 2 (2) 2 (2) 0 4 (4)
Odborné vzdělávání      
ekonomika EKO 2 2 2 (1) 3 (1) 9 (2)
účetnictví a daně UCT 0 2 (1) 3 (1) 3 (2) 8 (4)
management a marketing sportu   MMS 0 1 1 2 (1) 4 (1)
právo PRA 0 0 0 1 (1) 1 (1)
praxe PXE 0 0 3 (1) 3 (1) 6 (2)
psychologie ve sportu PSY 0 2 (2) 0 0 2 (2)
písemná a elektronická komunikace   PEK 2 (2) 2 (2) 0 0 4 (4)
CELKEM   32 (17) 31 (20) 33 (22) 32 (22) 128 (81)
PŘEHLED VYUŽITÍ TÝDNŮ VE ŠKOLNÍM ROCE
Činnost            Ročník
1. 2. 3. 4.
Vyučování podle rozpisu učiva 33 34 34 29
Sportovní soustředění 1 1 1 0
Lyžařský výcvik 1 0 0 0
Maturitní zkouška 0 0 0 2
Odborná praxe 0 2 2 0
Časová rezerva 5 3 3 5
Celkem 40 40 40 36