Přijímací řízení

Důležitá informace pro účastníky zkoušky:

Podle Mimořádného opatření  č. j.: MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN
I.
Osobě, která je uchazečem o střední vzdělávání (dále jen „uchazeč“), se umožní osobní přítomnost na školní přijímací zkoušce, jednotné přijímací zkoušce nebo talentové zkoušce (dále jen „přijímací zkouška“), nejedná-li se o přijímací zkoušku konanou distanční formu, pouze pokud
a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a
b) doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole, které si provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou osobou v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky, není-li dále stanoveno jinak.
II.
Doklad podle čl. I písm. b) může uchazeč nahradit
a) dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2
nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
b) dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech, nebo
c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.


Další informace pro účastníky přijímací zkoušky:
Mezi didaktickým testem z matematiky a didaktickým testem z českého jazyka je přestávka, během které se uchazeči budou zdržovat pod dohledem v prostorách školy. Pokud si zákonní zástupci přejí, aby uchazeči mohli opustit školu, musí jim dát k tomu písemný souhlas, který při opuštění budovy uchazeči odevzdají ve vrátnici v přízemí.
Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení na Střední škole ekonomické se sportovním zaměřením, s. r. o.  

 (6/2021)

Přijímací řízení pro rok 2021/22  se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou MŠMT č. 353/2016 ve znění pozdějších předpisů.


Obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Ekonomika a sport


Ředitel školy stanovuje následující kritéria pro přijímací řízení na školní rok 2021/22:
Pro rok 2021/22 jsou stanoveny jednotné přijímací zkoušky. Školní přijímací zkoušky se u nás nekonají.


1. Kritéria přijímacího řízení:

  • výsledky jednotných přijímacích zkoušek z českého jazyka a literatury a z matematiky. Lepší výsledky zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky se sečtou a vytvoří se pořadí uchazečů. Hodnocení jednotné přijímací zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podílí 60 %.

  • hodnocení z předchozího vzdělávání vyjádřené průměrným prospěchem v 1. a 2. pololetí 8. třídy a v 1. pololetí 9. třídy základní školy nebo v odpovídajících ročnících víceleté střední školy. V souladu s vyhláškou č. 233/2020 Sb., o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2, se do průměru nezahrnuje klasifikace na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020. Průměrný prospěch se vypočte jako aritmetický průměr z aritmetických průměrů známek v jednotlivých pololetích uvedených v přihlášce a zaokrouhlí se na dvě desetinná místa, tím se vytvoří pořadí uchazečů. Toto kritérium se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podílí 40 %.

Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí a podle tohoto pořadí rozhodne o studentech přijatých ke studiu. Podmínkou přijetí ke studiu je sportovní aktivita uchazeče.

2. Termíny konání jednotných testů:
  • 3. května 2021 (první termín)
  • 4. května 2021 (druhý termín)

Náhradní termín konání jednotných testů:2. a 3. června 2021

3. Místo konání

Místem konání je Střední škola ekonomická se sportovním zaměřením, s. r. o., Vinohradská 38, Praha 2, 120 00

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami budou mít upraveny podmínky konání jednotných testů na základě posudku vydaného školským poradenským zařízením.
V průběhu března 2021 odešle škola uchazeči potvrzení o přijetí přihlášky a zahájení správního řízení. Uchazeč písemně obdrží informace o postupu přijímacího řízení a registrační číslo uchazeče, pod kterým je uchazeč ve výsledném pořadí uveden.

Pořadí uchazečů (pod registračními čísly) podle výsledku hodnocení v přijímacím řízení a kritéria přijímacího řízení  bude zveřejněno na veřejném místě ve škole a na webových stránkách.

Ředitel školy si vyhrazuje možnost rozhodnout v termínu do 8. března 2021 o nekonání jednotných přijímacích zkoušek v případě, že počet podaných přihlášek ke vzdělávání bude nižší či roven předpokládanému počtu přijímaných uchazečů.

Osoby, na které se vztahuje § 20 odst. 4 školského zákona, nekonají na žádost jednotnou zkoušku ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem v den konání jednotné přijímací zkoušky.

obor vzdělání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání,

název ŠVP: Ekonomika a sport

Maximální počet přijímaných žáků do 1. ročníků: 33-34 žáků


Mgr. Tomáš Vytřísal
ředitel školy

Praha dne 25. 3.2021