Informace Covid19

Informace, pokyny a principy pro pobyt žáků v budově školy od 1. září 2020


1) Všichni žáci musí dodržovat základní hygienická pravidla:

a) Dodržování zásad osobní a provozní hygieny.

b) Skupinová izolace, event. sociální distance.

c) V závislosti na protiepidemických opatřeních uvedených u příslušného stupně

pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví — tzv. semafor - - ochrana úst a nosu

(roušky, respirátory) a řádná respirační hygiena.

d) Pravidelná dezinfekci rukou, úklid prostor, dodržování základních hygienických

pravidel, nevpouští do budovy nemocné osoby atp.

e) V prostředcích hromadné dopravy a ve vnitřních veřejných prostorách (na

školy se tato povinnost nevztahuje) je od 1. září 2020 povinnost nošení

ochranných prostředků dýchacích cest.

2) Obecné informace a doporučení k provozu školy:

a) Škola zahájí ve školním roce 2020/202 1 svou činnost v plném rozsahu v souladu

se školskými právními předpisy.

b) Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o

bezinfekčnosti.

c) Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do

budovy školy a pohybu osob před budovou školy.

d) Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu žáků ve třídách.

e) Soutěže celostátního charakteru pro školní rok 2020/202 1 nebudou MŠMT

vyhlášeny.

f) Pokud se v průběhu vyučování projeví u žáka příznaky spojené s onemocněním

Covid-19, nahlásí tuto skutečnost vyučujícímu učiteli.

Učitel doprovodí žáka do kanceláře školy,

kde zaměstnanci informují zákonného zástupce.

g) Aktuální informace budou zveřejňovány na webových stránkách školy a přes Školu online.

h) Škola a rodiče průběžně žákům zdůrazňují zásady osobní a respirační hygieny.

i) Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.

j) Konání mimo výukových a mimoškolních aktivit není zakázáno, může dojít ke

změně v závislosti na aktuální epidemiologické situaci podle „semaforu“ MZd;

přičemž epidemiologická situace v době plánování (objednání) akce může být

rozdílná s epidemiologickou situací v době konání akce).

k) Při pobytu ve škole o přestávkách a volných hodinách využívají žáci

především učebny, ve kterých probíhala jejich výuka, omezí svůj pohyb na

chodbách tak, aby nedocházelo ke zbytečnému míchání žáků jednotlivých tříd.

l) Stravování ve školní jídelně se řídí pokyny školní jídelny ZŠ Sázavská.

m) U vrátnice a na chodbě školy jsou umístěny aplikátory s dezinfekcí na ruce, které jsou žákům k dispozici.

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-l9je

škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná

mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd (viz. příloha).

3) Hygienická pravidla a standardy úklidu:

a) U vstupu do budovy školy, v každé učebně jsou k dispozici prostředky

k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.

b) V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund

umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekcí

rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.

c) Větrání učeben se provádí opakovaně, krátkodobě a intenzivně o přestávce i během

vyučovací hodiny. Větrání je realizováno na základě pokynu a pod dohledem

vyučujícího.

d) Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně.

e) Probíhá průběžné větrání prostor školy, zejména před příchodem žáků do školy, po

zahájení vyučování a po odchodu žáků ze školy po skončení vyučování.

f) Vyprazdňování odpadkových košů je prováděno minimálně jednou denně.

g) Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se žáci a zaměstnanci

školy pohybují. Úklid povrchů a ploch se provádí na mokro, případně s použitím

dezinfekčního přípravku.

h) Je kladen důraz na dezinfekci (provádět ji podle konkrétních podmínek několikrát

denně) povrchů nebo předmětů, které používá větší počet lidí (např. kliky dveří,

spínače světla, klávesnice a počítačové myši, baterie u umyvadel, splachovadla,

tlačítka u zásobníků mýdel či dezinfekce). Nutné je vyhnout se alergenním

prostředkům.

4) Škola je vybavena:

a) Čisticími a dezinfekčními prostředky — tak, aby nedošlo k výpadku po

spotřebování zásob.

b) Bezkontaktním teploměrem — měření tělesné teploty žáků, popřípadě zaměstnanců

školy v případě podezření na infekční onemocnění, včetně Covid 19.

c) Přiměřeným počtem roušek — pro žáky či zaměstnance školy s podezřením na

výskyt Covid 19, záložní roušky pro případ povinného zavedení nošení roušek ve

společných prostorech školy (pro případ zapomenutí nebo znehodnocení roušky

žáka či zaměstnance školy).

5) Organizace školy v závislosti na „semaforu“

Platí obecná doporučení MZd podle jednotlivých stupňů pohotovosti v oblasti

ochrany veřej něho zdraví, tzv. semafor https ://koronavirus.mzcr.cz/wp-

content/uploads/2020/07/Stupne-pohotovosti-v-oblastiochrany-verejneho-zdravi.pdf.

Nad rámec obecných doporučení MZd podle semaforu platí specifická doporučení ve

vztahu ke školám uvedená v závěru tohoto manuálu.

Vedení školy průběžně sleduje republikový, resp. lokální vývoj situace v rámci

systému semafor.

6) Postup školy v případě podezření na výskyt nákazy Covid-19:

a) Škola předchází vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto

povinnost naplňuj podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že zajišťuje

oddělení žáka, který vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních žáků,

zajistí pro něj dohled zletilé fyzické osoby (7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného

zdraví). Žák bude uveden do kanceláře školy, kde bude pod dohledem vedení

školy, případně zaměstnance školní kanceláře. Pracovník bezprostředně

informuje zákonného zástupce žáka.

b) Škola aktivně nezjišťuje u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění

(jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest

hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné

těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení)

je nutné volit níže uvedený postup.

c) Modelové situace:

1) příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy — žák není vpuštěn do

budovy školy — tuto skutečnost oznámit neprodleně zákonnému zástupci přes

školní kancelář a informovat ho o nutnosti bezodkladného odchodu ze školy,

pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu; ve vrátnici a

kanceláři školy jsou k dispozici teploměry pro zjištění tělesné teploty, které je

možné při podezření použít

2) příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole -

neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do kanceláře a současně

informování zákonného zástupce nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné

vyzvednutí žáka ze školy; zletilý žák opustí v nejkratším možném čase budovu

školy.

Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, resp.

zletilého žáka nebo studenta o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického

lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Žákovi (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního

onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického

onemocnění (rýma, kaše]), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li,

že netrpí infekční nemocí.

7) Výskyt onemocnění Covid 19 u žáka, nebo zaměstnance školy

Školu v případě výskytu onemocnění zpravidla kontaktuje příslušná KHS, která sdělí

další pokyny. V případě, že se ředitel školy dozví o výskytu onemocnění Covidl9 dříve,

kontaktuje zaměstnance protiepidemického odboru nebo odboru hygieny dětí a

mladistvých místně příslušné KHS.

V případě výskytu onemocnění Covid 19 se karanténa týká okruhu osob, které byly v

rizikovém kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje příslušná KHS na základě

protiepidemického šetření.

Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy

stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání žáky, zákonné zástupce

nezletilých žáků.

8) Vzdělávání na dálku

Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových

nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna

osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy. Prezenční

výuka dotčených žáků přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na

jejich podmínky pro distanční vzdělávání). Ostatní žáci, kterých se zákaz

nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání. Preferuje se, aby zároveň zůstávali

součástí jedné skupiny. Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat. V ostatních

případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem.

Škola pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy žáci nejsou přítomni ve

škole. Podle možností škola udržuje alespoň částečně distanční vzdělávání dotčených

žáků, a to na základě jejich dobrovolnosti a s ohledem na jejich individuální podmínky.

9) Příprava na přechod na případné vzdělávání na dálku jedné nebo více tříd

V případě, že je nařízením karantény, nebo mimořádnými opatřeními KHS nebo

opatřeními MZd znemožněna osobní přítomnost dětí/žáků/studentů ve škole, pak mohou

nastat následující situace:

a) prezenční výuka

V případě, že se opatření či karanténa týká pouze omezeného počtu žáků, který

nepřekročí více jak 50 % účastníků konkrétní třídy či oddělení, pokračuje výuka těch,

kteří zůstávají ve škole, běžným způsobem. Škola nemá povinnost poskytovat

vzdělávání distančním způsobem a postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy žáci

nejsou přítomní ve škole, např. z důvodu nemoci. Doporučuje se však, pokud to

organizační možnosti školy dovolí, poskytovat dotčeným dětem/žákům/studentům

studijní podporu na dálku, např. formou zasílání materiálů, úkolů či výukových plánů na

dané období. Žáci se zapojují na bázi dobrovolnosti a s ohledem na své individuální

podmínky.

b) smíšená výuka

V případě, že se onemocnění či karanténa týká více jak 50 % účastníků konkrétní třídy,

škola zahájí distančním způsobem vzdělávání žáků, kterým je zakázána účast na

prezenční výuce. Ostatní žáci pokračují v prezenčním vzdělávání. Distanční způsob

může probíhat nejrůznějšími formami a vždy respektuje aktuální zdravotní stav a

individuální podmínky konkrétních žáků.

Zachování prezenční výuky pro ostatní žáky se bude v jednotlivých případech lišit:

Možné je např. pokračovat ve výuce ve standardním režimu a přenášet ji on-line,

upravit rozvrh dle možnosti přítomných pedagogů. O formě a způsobu vzdělávání

budou zákonní zástupci a žáci školou informováni.

c) distanční výuka

Pokud je zakázána přítomnost žáků ve škole alespoň jedné celé třídy, škola poskytuje

pro tyto třídy vzdělávání distančním způsobem. Ostatní třídy se vzdělávají dále

prezenčním způsobem. Pokud je zakázána přítomnost všech žáků, přechází na distanční

výuku celá škola. Škola vždy přizpůsobí distanční výuku jak individuálním podmínkám

jednotlivých žáků, tak také personálním a technickým možnostem školy.


Mgr. Tomáš Vytřísal

ředitel školy

Praha dne 1. 9. 2020