Kritéria hodnocení profilových zkoušek maturitní zkoušky

Hodnocení a klasifikace jednotlivých částí maturitní zkoušky ve školním roce 2021/2022 

6/2022

Hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky probíhá dle § 22 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.

Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky je v souladu s § 24 a § 25 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění.

Při celkovém hodnocení maturitní zkoušky se postupuje dle § 26 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.

Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky


Český jazyk a literatura

Profilová zkouška z českého jazyka a literatury se skládá ze dvou částí, z části písemné a z části ústní. Hodnocení písemné práce tvoří 40 % a hodnocení ústní zkoušky tvoří 60% celkového hodnocení zkušebního předmětu. 

Písemná práce

1)    Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu, jehož minimální rozsah je 250 slov. Písemná práce trvá celkem 120 minut (10 minut na volbu zadání + 110 minut na vytvoření a zápis souvislého textu). Při konání písemné práce má žák možnost použít Pravidla českého pravopisu.

2)    Pro písemnou práci ředitel stanoví 4 zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky. Po zahájení zkoušky si žák 1 zadání zvolí. Zadání písemné práce obsahuje název zadání a způsob zpracování zadání, popřípadě výchozí text k zadání.

3)    Zadání písemné práce jsou stejná pro všechny žáky, písemnou práci konají žáci ve stejný den a čas.

4)    Při konání písemné práce z českého jazyka a literatury sedí každý žák v samostatné lavici.

5)    Zadání určí vyučující českého jazyka a literatury a odevzdají je řediteli školy do předem stanoveného termínu. Každé téma bude zpracováno jako jeden slohový útvar. Slohové útvary a témata se každý rok obměňují.


Dílčí zkouška konaná formou písemné práce ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura je hodnocena podle tří základních kritérií, resp. šesti dílčích kritérií:


1.    Vytvoření textu podle zadaných kritérií

1A  téma, obsah

1B  komunikační situace, slohový útvar

2.    Funkční užití jazykových prostředků

2A  pravopis, tvarosloví a slovotvorba

2B  lexikum

3.    Syntaktická a kompoziční výstavba textu

3A  větná syntax, textová koheze

3B  nadvětná syntax, koherence textu

Ø  Každé z těchto dílčích kritérií je hodnoceno body na škále 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5. Maximální dosažitelný počet bodů za celou dílčí zkoušku je 30.

Ø  Bodová škála hodnocení včetně charakteristik pro jednotlivá bodová pásma je uvedena v příloze č. 1.

Ø  V případě, kdy je písemná práce v dílčím kritériu 1A nebo v dílčím kritériu 1B (vytvoření textu podle zadaných kritérií) hodnocena počtem bodů „0“, podle dalších kritérií se již nehodnotí a výsledný počet bodů za písemnou práci je roven „0“.

Závazně se hodnotí 0 body, pokud text splňuje alespoň jednu z těchto charakteristik:

·      písemná práce nesplňuje požadavky na dílčí kritérium 1A: text se prokazatelně nevztahuje k zadanému tématu, reflektuje zcela jiné téma;

·      písemná práce nesplňuje požadavky na dílčí kritérium 1B: text prokazatelně nevykazuje charakteristiky zadaného útvaru a reaguje na jiné vymezení komunikační situace;

·      písemná práce nesplňuje požadavky na stanovený minimální rozsah: text nesplňuje požadovaný rozsah slov (tj. 250 slov), a to ani v rámci stanovené tolerance (minus 50 slov).

Předmětem hodnocení je pouze autorský text žáka. Text prokazatelně převzatý z dostupného zdroje se nezapočítává do celkového rozsahu písemné práce, a není tedy předmětem hodnocení.


Bodová hranice úspěšnosti je 12 z celkových 30 bodů.

Bodové rozpětí: převod bodů na známky

30 - 27 bodů:  výborný (1)

26 - 22 bodů:  chvalitebný (2)

21 - 17 bodů:  dobrý (3)

16 - 12 bodů:  dostatečný (4)

11 - 0 bodů:  nedostatečný (5)

(kritéria hodnocení platí i pro žáky s PUP)

Ústní zkouška


1) pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury si žák vybere 20 knih ze seznamu zveřejněného ředitelem a podle daných kritérií vytvoří vlastní seznam. maturitní seznam literárních děl a kritéria jsou platná i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku.

2) žák odevzdá seznam řediteli školy do 31. března roku, v němž se maturitní zkouška koná (pro jarní zkušební období), a do 30. června roku, v němž se maturitní zkouška koná (pro podzimní zkušební období). neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům maturitního seznamu literárních děl.

3) ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího úryvek nebo úryvky z konkrétního literárního díla. součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalosti a dovednosti žáka vztahující se k učivu o jazyce a slohu.

4) bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje číslo pracovního listu. příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut. ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut.

5) v jednom dni nelze losovat dvakrát pracovní list ke stejnému literárnímu dílu.

Dílčí zkouška konaná formou ústní ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura je hodnocena podle čtyř následujících kritérií:

1.    Analýza uměleckého textu:

I. část: téma a motiv, časoprostor, kompoziční výstavba, literární druh a žánr

II. část: vypravěč / lyrický subjekt, postava, vyprávěcí způsoby, typy promluv, veršová výstavba

III. část:jazykové prostředky

2.    Literárněhistorický kontext literárního díla

3.    Analýza neuměleckého textu:

I. část: porozumění textu, charakteristika komunikační situace

II: část: funkčně stylové charakteristiky textu, jazykové prostředky

4.    Výpověď v souladu s jazykovými normami a se zásadami jazykové kultury

Ø  Každé kritérium, resp. dílčí kritérium je hodnoceno na bodové škále 0–1–2–3–4.

Ø  Bodová škála hodnocení včetně charakteristik pro jednotlivá bodová pásma je uvedena v příloze č. 2.

Pro hodnocení ústní zkoušky platí následující vnitřní podmínky hodnocení.

Pro analýzu uměleckého textu (1. kritérium) a literárněhistorický kontext literárního díla (2. kritérium) platí:

1.    Za první a druhé kritérium dohromady musí žák získat alespoň 4 body. Pokud získá méně než 4 body, je za ústní zkoušku celkově hodnocen 0 body.

2.    Za kritérium analýza uměleckého textu musí žák získat alespoň 3 body. Pokud získá méně než 3 body, je za ústní zkoušku celkově hodnocen 0 body.

Hodnocení kritéria výpověď v souladu s jazykovými normami a zásadami jazykové kultury se vztahuje k výkonu žáka v průběhu celé zkoušky. Pro toto kritérium platí vnitřní podmínka hodnocení:

3.    Pokud žák získá v některé z dílčích částí ústní zkoušky (tzn. v I. až III. části analýzy uměleckého textu a/nebo v rámci charakteristiky literárněhistorického kontextu a/nebo v I. až II. části analýzy neuměleckého textu) 0 bodů, může být v kritériu výpověď v souladu s jazykovými normami a zásadami jazykové kultury hodnocen maximálně 3 body.

Bodová hranice úspěšnosti je 13 z celkových 28 bodů.

Bodové rozpětí: převod bodů na známky

28 - 25 bodů:  výborný (1)

24 - 21 bodů:  chvalitebný (2)

20 - 17 bodů:  dobrý (3)

16 - 13 bodů:  dostatečný (4)

12 - 0 bodů:  nedostatečný (5)

(kritéria hodnocení platí i pro žáky s PUP)


Cizí jazyk

Profilová zkouška z cizího jazyka se skládá ze dvou částí, z části písemné a z části ústní. Hodnocení písemné práce tvoří 40 % a hodnocení ústní zkoušky tvoří 60 %celkového hodnocení zkušebního předmětu.

Písemná práce

1.      Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu v celkovém minimálním rozsahu 200 slov. Písemná práce trvá celkem 70 minut   (10 minut na volbu zadání + 60 minut na vytvoření a zápis souvislého textu).  

2.      Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník.

3.      Náročnost písemného projevu přibližně odpovídá úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

4.      Pro písemnou práci z cizího jazyka ředitel školy stanoví 2 zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky. Po zahájení zkoušky si žák 1 zadání zvolí. Zadání písemné práce obsahuje název zadání, způsob zpracování zadání a popřípadě výchozí text k zadání. Zadání písemné práce z cizího jazyka jsou stejná pro všechny žáky, písemnou práci konají žáci ve stejný den a čas.

5.      Při konání písemné práce z cizího jazyka každý žák sedí v samostatné lavici.

6.      Zadání a témata určí vyučující cizího jazyka a odevzdají je řediteli školy do předem stanoveného termínu. Zadání a témata se každý rok obměňují.

Hodnocení písemné práce

Dílčí zkouška konaná formou písemné práce ze zkušebního předmětu cizí jazyk je hodnocena podle čtyř základních kritérií:

I. Zpracování zadání/obsah (dodržení charakteristiky textu, rozsahu a obsahu)

II. Organizace a koheze (dodržení charakteristiky textu, rozsahu a obsahu)

III. Slovní zásoba a pravopis (rozsah slovní zásoby a její přesné použití, správnost pravopisu)

IV. Mluvnické prostředky (rozsah a přesnost použitých mluvnických prostředků)

Ø  Každé z těchto dílčích kritérií je hodnoceno body na škále 0 – 1 – 2 – 3

Ø  Výsledná známka je stanovena součtem jednotlivých dílčích bodů.

Ø  Bodová škála hodnocení včetně charakteristik pro jednotlivá bodová pásma je uvedena v příloze č. 3

Ø  Pokud žák získá 0 bodů za vybrané deskriptory (viz příloha, označeno křížkem), je celá práce hodnocena 0 body. Pokud žák získá 0 bodů za vybrané deskriptory (viz příloha, vyznačeno kurzívou), získává 0 bodů za celý oddíl.

Předmětem hodnocení je pouze autorský text žáka. Text prokazatelně převzatý z dostupného zdroje se nezapočítává do celkového rozsahu písemné práce, a není tedy předmětem hodnocení.


Bodové rozpětí: převod bodů na známky

24 - 22 bodů: výborný (1)

21 – 19 bodů: chvalitebný (2)

18 – 15 bodů: dobrý (3)

14 – 11 bodů: dostatečný (4)

10 – 0 bodů: nedostatečný (5)

(kritéria hodnocení platí i pro žáky s PUP)

Ústní zkouška

1.      Pro ústní zkoušku z cizího jazyka ředitel školy v souladu s RVP a ŠVP stanoví 20 témat. Témata jsou platná i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku.

2.      Ústní zkouška z cizího jazyka se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího 1 nebo více zadání ke konkrétnímu tématu.

3.      Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje jedno téma. Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut.

4.      V jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma.

Dílčí zkouška konaná formou ústní ze zkušebního předmětu cizí jazyk sestává ze čtyř částí. Pro hodnocení zkoušky se používají následující kritéria:

I. Zadání/obsah a projev (sdělení odpovídá zadání, je účelné, jasné a v odpovídající míře)

II. Lexikální kompetence (rozsah slovní zásoby a její správné použití)

III. Gramatická kompetence (rozsah mluvnických prostředků a jejich správné použití)

IV. Fonologická kompetence (plynulost projevu a správná výslovnost)

Ø  Dílčí kritérium je hodnoceno na bodové škále 0–1–2–3.

Ø  Každá ze čtyř částí zkoušky je hodnocena podle prvních tří kritérií, čtvrté kritérium je aplikováno na celou zkoušku.

Ø  Maximální dosažitelný počet bodů za každou ze čtyř částí zkoušky je 9 (tři kritéria po max. třech bodech), celkový počet dosažitelných bodů celé dílčí zkoušky (včetně započtení bodů za čtvrté kritérium, uplatněné na celou zkoušku) je 39 (tj. 36 + 3).

Ø  Bodová škála hodnocení včetně charakteristik pro jednotlivá bodová pásma je uvedena v příloze č. 4

Ø  Výsledná známka je stanovena součtem jednotlivých dílčích bodů.

V případě, kdy je jakákoli ze čtyř částí ústního projevu v kritériu I. (Zadání / Obsah a projev) hodnocena počtem bodů 0“, podle dalších kritérií se ústní projev v dané části nehodnotí a výsledný počet bodů za tuto část ústního projevu je roven „0“.

V kritériu I. se uděluje „0“ v případě:

·      nesplnění požadavků zadání: ústní projev se nevztahuje k zadanému tématu / zadané komunikační situaci; nesplňuje požadavky na správnost a rozsah ověřovaných specifických / odborných znalostí či dovedností ve 3. části, ústní projev nelze hodnotit pro nedostatek jazyka.

Bodová hranice úspěšnosti je 18 z celkových 39 bodů.

Bodové rozpětí: převod bodů na známky

39 – 35 bodů: výborný (1)

34 – 30 bodů: chvalitebný (2)

29 - 24 bodů: dobrý (3)

23 - 18 bodů: dostatečný (4)

17 – 0 bodů: nedostatečný (5)

(kritéria hodnocení platí i pro žáky s PUP)


Odborné předměty

EkonomikaÚčetnictví

Kritéria hodnocení – stupně prospěchu:

výborný - 1

chvalitebný - 2

dobrý - 3

dostatečný - 4

nedostatečný – 5Podrobnosti kritérií stupňů prospěchu

stupeň 1 (výborný)

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně a úplně a chápe vztahy mezi nimi. Samostatně uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti. Myslí logicky správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost. Jeho projev je správný a výstižný.

stupeň 2 (chvalitebný)

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně a úplně. Osvojené poznatky uplatňuje samostatně nebo podle menších podnětů učitele. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika. Ústní projev má menší nedostatky ve správnosti a výstižnosti.

 stupeň 3 (dobrý)

Žák má v ucelenosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. Jeho myšlení je vcelku správné. Projev není vždy správný a výstižný.

stupeň 4 (dostatečný)

Žák má v ucelenosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné mezery. Při využívání poznatků pro hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby. Jeho projev má zpravidla vážné nedostatky ve správnosti a výstižnosti.

stupeň 5 (nedostatečný)

Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně a úplně, má v nich závažné a značné mezery.  V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V projevu má závažné nedostatky ve správnosti a výstižnosti.

(kritéria hodnocení platí i pro žáky s PUP)

Praktická zkouška z odborných předmětů

Téma: Hospodaření podniku

1)   dlouhodobý majetek – 10 b

2)   zásoby – 10 b

3)   krátkodobý finanční majetek – 10 b

4)   zúčtovací vztahy – 5 b

5)   kapitálové účty a dlouhodobé závazky – 5 b

6)   náklady a výnosy – 10 b

7)   mzdová problematika – 8 b

8)   účetní a daňová dokumentace – 5 b

9)   daně – 17 b

10) účetní uzávěrka a závěrka – 20 b

Celkem – 100 bodů

Bodové rozpětí: převod bodů na známky

100 – 88 = výborný (1)

87 – 73 = chvalitebný (2)

72 – 56 = dobrý (3)

55 – 34 = dostatečný (4)

33 – 0 = nedostatečný (5)

(kritéria hodnocení platí i pro žáky s PUP)

V Praze dne 11.4.2022

Mgr. Tomáš Vytřísal

ředitel