Témata z ekonomiky, účetnictví a anglického jazyka

Témata k ústní maturitní zkoušce z předmětu Ekonomika        

1.    Základní ekonomické pojmy

2.    Tržní mechanismus

3.    Pojišťovnictví

4.    Olympijské hry a jejich organizační struktura

5.    Personální činnost podniku

6.    Propagace - formy komunikačního mixu 

7.    Ekonomika podniku a sportovního klubu

8.    Vznik sportu v českých zemích

9.    Financování podniku, SK, TJ

10.  Marketingové analýzy

11.  Výkon ve sportu - statistické záznamy

12.  Zásobovací činnost v podniku

13.  Sportovní management

14.  Marketingový mix

15.  Instituce působící na finančním trhu

16.  Manažerské funkce a osobnost manažera, trenéra

17.  Dlouhodobý majetek podniku

18.  Přímé daně

19.  Sport a společnost

20.  Národní hospodářství a MO

21.  Nepřímé daně

22.  Podnikání

23.  Podmínky pracovního poměru a odměňování pracovníků

24.  Finanční trh

25.  Organizace tělovýchovy a sportu v ČR


Témata k ústní maturitní zkoušce z předmětu Účetnictví

1.        Základní pojmy

2.        Účetní a daňové doklady

3.        Rozvaha

4.        Učet

5.        Účetní zápisy

6.        Účetní knihy

7.        Krátkodobý finanční majetek

8.        Zásoby

9.        Dlouhodobý majetek

10.    Odpisování a vyřazování DHM

11.    Inventura, inventarizace

12.    Pohledávky a závazky z obchodního styku

13.    Cenné papíry a směnky

14.    Zúčtování se zaměstnanci, společníky s.r.o. a institucemi

15.    Zúčtovaní daní

16.    Kapitálové účty a dlouhodobé závazky

17.    Náklady a výnosy

18.    Časové rozlišení nákladů a výnosů

19.    Výsledek hospodaření a jeho rozdělení

20.    Účetní uzávěrka

21.    Účetní závěrka

22.    Vnitropodnikové účetnictví

23.    Účtování u individuálního podnikatele

24.    Účtování ve společnosti s ručením omezeným

25.    Účtování v akciové společnosti 


Témata pro praktickou zkoušku z odborných předmětů

Hospodaření podniku

1)   dlouhodobý majetek

2)   zásoby

3)   krátkodobý finanční majetek

4)   zúčtovací vztahy

5)   kapitálové účty a dlouhodobé závazky

6)   náklady a výnosy

7)   mzdová problematika

8)   účetní a daňová dokumentace

9)   daně

10)   účetní uzávěrka a závěrka


Témata k ústní maturitní zkoušce z anglického jazyka

1.    CANADA

2.    THE COMMONWEALTH OF NATIONS – CANADA AND AUSTRALIA

3.     APPLYING FOR A JOB

4.    FESTIVALS AND TRADITIONS

5.    POLITICAL SYSTEMS IN ENGLISH SPEAKING COUNTRIES

6.    MASS MEDIA AND MEANS OF COMMUNICATION

7.    CAPITAL CITIES

8.    MY FAMILY AND MY BEST FRIENDS

9.    SPORTS AND GAMES

10.  HEALTH AND FITNESS

11.  AUSTRALIA

12.  THE USA

13.  MY FAVOURITE SPORT AND ITS IMPACT ON MY BODY

14.  THE CZECH REPUBLIC

15.  CULTURE OF ENGLISH SPEAKING COUNTRIES

16.  MEDIA AND SPORTS

17.  FOOD

18.  THE OLYMPIC GAMES AND DOPING

19.  THE UNITED KINGDOM

20.  THE HUMAN BODY