Profil studia

Profil studia

Studium je vhodné pro žáky se zájmem o ekonomii, sport a jazyky. Škola vytváří podmínky pro studium jak žákům provozujícím sport na výkonnostní a vrcholové úrovni, tak studentům, kteří sport provozují jen rekreačně. Škola připravuje studenty pro obchodně podnikatelské a manažerské činnosti, včetně orientace na zahraniční spolupráci. Důraz je proto kladen na ekonomické předměty a výuku cizích jazyků.

Hlavní průpravou jsou odborné ekonomické předměty a jazyky. Největší rozsah výuky je věnován maturitním předmětům:

 • Ekonomika

 • Účetnictví 

 • Český jazyk a literatura
 • Cizí jazyk
  - anglický jazyk
  - německý jazyk
  - konverzace v cizím jazyce
  - volitelný jazyk (španělský, ruský)

Poskytujeme plnohodnotné středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou, umožňující pokračovat ve studiu na vysokých a vyšších odborných školách.

Během čtvrtého ročníku mají žáci možnost intenzivní přípravy na přijímací zkoušky na vysoké školy formou individuální výuky, konzultací a kurzů.

V učebním plánu nechybějí v náležitém rozsahu předměty:
 • matematika
 • informační technologie
 • management a marketing
 • písemná a elektronická komunikace
 • dějepis
 • psychologie sportu
 • zeměpis cestovního ruchu
 • biologie člověka a sport
 • občanská nauka
 • přírodověda a ekologie
 • tělesná výchova
 • právo
 • specializovaná sportovní a kondiční příprava

Zhruba třetina výuky je věnována jazykům a předmětům se sportovním zaměřením. Pro výuku jazyků, informační technologie, písemné a elektronické komunikace, psychologie sportu, českého jazyka, matematiky a dalších předmětů jsou žáci ve třídách rozděleni podle úrovně znalostí do dvou výukových skupin.