Přijímací řízení


Přihlášky do 1. kola přijímacího řízení na školní rok 2020/2021 se podávají do 2. 3. 2020.

Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení na Střední škole ekonomické se sportovním zaměřením, s. r. o. pro školní rok 2020/21

(10/2020)

Organizace přijímacího řízení se řídí Vyhláškou č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.

·      Obor vzdělání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání,

ŠVP: Ekonomika a sport

Ředitel školy stanovuje následující kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení na Střední škole ekonomické se sportovním zaměřením,  s. r. o., Vinohradská 38, Praha 2 pro školní rok 2020/21:

Přijímací řízení proběhne bez školních přijímacích zkoušek.

1.  KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ:

a) výsledky jednotných přijímacích zkoušek z českého jazyka a literatury a z matematiky.

Hodnocení jednotné přijímací zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podílí 60 %.

b) hodnocení z předchozího vzdělávání vyjádřené průměrným prospěchem v 1. a 2. pololetí 8. třídy a v 1. pololetí 9. třídy základní školy nebo v odpovídajících ročnících víceleté střední školy. 

Toto kritérium se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podílí 40 %.

Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí a podle tohoto pořadí rozhodne o studentech přijatých ke studiu. Podmínkou přijetí ke studiu je sportovní aktivita uchazeče.

2.  TERMÍNY KONÁNÍ JEDNOTNÝCH TESTŮ:

·         14. dubna 2020 (první termín)

·         15. dubna 2020 (druhý termín)

Náhradní termín konání jednotných testů: 13. a 14. května 2020

3.  MÍSTO KONÁNÍ

Místem konání je Střední škola ekonomická se sportovním zaměřením, s. r. o., Vinohradská 38, Praha 2, 120 00

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami budou mít upravené podmínky konání jednotných testů na základě posudku vydaného školským poradenským zařízením.

V průběhu března 2020 odešle škola uchazeči potvrzení o přijetí přihlášky a zahájení správního řízení. Uchazeč písemně obdrží informace o postupu přijímacího řízení a registrační číslo uchazeče, pod kterým je uchazeč ve výsledném pořadí uveden.

Pořadí uchazečů (pod registračními čísly) podle výsledku hodnocení v přijímacím řízení a kritéria přijímacího řízení  bude zveřejněno na veřejném místě ve škole a na webových stránkách.

Maximální počet přijímaných žáků do 1. ročníku: 30 až 33 žáků

·           

       Mgr. Tomáš Vytřísal

ředitel školy

Praha dne 28. 1. 2020