Přijímací řízení

Přihlášky do 1. kola přijímacího řízení na školní rok 2019/2020 se podávají do 1. 3. 2019.


Kritéria pro přijímací řízení na Střední škole ekonomické se sportovním zaměřením, s. r. o. pro školní rok 2019/20 

(1/2019)

Organizace přijímacího řízení se řídí Vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 243/2017 Sb. a vyhlášky č. 244/2018 Sb.

·      Obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Ekonomika a sport

Ředitel školy stanovuje následující kritéria pro přijímací řízení na SSES s.r.o., Vinohradská 38, Praha 2 pro školní rok 2019/20:

Přijímací řízení proběhne bez školních přijímacích zkoušek.

1.    Kritéria přijímacího řízení:

a) výsledky jednotných přijímacích zkoušek z českého jazyka a literatury a z matematiky. Hodnocení jednotné přijímací zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podílí 60 %. 

b) hodnocení z předchozího vzdělávání vyjádřené průměrným prospěchem v 1. a 2. pololetí 8. třídy a v 1. pololetí 9. třídy základní školy nebo v odpovídajících ročnících víceleté střední školy. Toto kritérium se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podílí 40 %.

Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí a podle tohoto pořadí rozhodne o studentech přijatých ke studiu. Podmínkou přijetí ke studiu je sportovní aktivita uchazeče.


2.    Termíny konání jednotných testů:

·         12. dubna 2019 (první termín)  

·         15. dubna 2019 (druhý termín)   

        Náhradní termín konání jednotných testů: 13. a 14. května 2019


3.    Místo konání

Místem konání je Střední škola ekonomická se sportovním zaměřením, s. r. o., Vinohradská 38, Praha 2 120 00

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami budou mít upraveny podmínky konání jednotných testů na základě posudku vydaného školským poradenským zařízením.
V průběhu března 2019 odešle škola uchazeči potvrzení o přijetí přihlášky a zahájení správního řízení. Uchazeč písemně obdrží informace o postupu přijímacího řízení a registrační číslo uchazeče, pod kterým je uchazeč ve výsledném pořadí uveden.
Pořadí uchazečů (pod registračními čísly) podle výsledku hodnocení v přijímacím řízení a kritéria přijímacího řízení  bude zveřejněno na veřejném místě ve škole a na webových stránkách.

Počet otevřených tříd bude stanoven na základě počtu podaných přihlášek.
Maximální počet přijímaných žáků do 1. ročníku:
obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
Ekonomika a sport      
30 až 45 žáků

Mgr. Tomáš Vytřísal

ředitel školy

Praha dne 10. 1. 2019