Školní řád

9/2017

Střední škola ekonomická se sportovním zaměřením, s. r. o., Vinohradská 38, Praha 2 Skartační znak: A5                                                                                                          

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školským zákonem, zejména dle § 30, a prováděcími předpisy k němu příslušnými, vydávám tento „Školní řád“. Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance a žáky Střední školy ekonomické se sportovním zaměřením, s.r.o., Vinohradská 38, Praha 2.

Obsah

1.      Úvodní ustanovení 3

2.      Práva žáků a zákonných zástupců.. 3

2.1. Žáci mají právo: 3

2.2. Zákonní zástupci nezletilých žáků mají právo: 3

2.3. Rodiče zletilých žáků a osoby plnící vyživovací povinnost vůči zletilým žákům mají právo: 4

3.      Povinnosti žáků a zákonných zástupců.. 4

3.1. Žáci mají povinnost: 4

3.2. Zákonní zástupci nezletilých žáků mají povinnost: 5

4.      Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 5

5.      Vzdělávání nadaných žáků.. 5

6.      Individuální vzdělávací plán.. 5

7.      Pravidla vzájemných vztahů.. 6

8.      Provoz a vnitřní režim školy.. 6

8.1. Vyučování 6

8.2. Příchod do školy.. 6

8.3. Odkládání oděvů a obuvi 7

8.4. Opouštění školní budovy v době vyučování 7

8.5. Vyučovací hodina. 7

8.6. Povinnosti žáků při vyučovací hodině: 7

8.7. Povinnosti služby ve třídě: 8

8.8. Používání mobilních telefonů a vlastní výpočetní techniky: 8

8.9. Zásady uvolňování z vyučování 8

8.10. Neúčast na vyučování z nepředvídaných důvodů.. 8

8.11. Omlouvání nepřítomnosti žáka ve vyučování 9

9.      Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků.. 9

9.1. Škola je povinna: 9

9.2. Žákům je zakázáno v prostorách školy a na všech akcích pořádaných školou: 10

9.3. Zákaz kouření 10

10.   Zajištění ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 10

11.   Zacházení s majetkem školy a majetkem ostatních osob.. 11

12.   Výchovná opatření 11

12.1. Pochvala. 11

12.2. Kázeňská opatření 12

12.3. Porušení školního řádu.. 12

13.   Hodnocení výsledků vzdělávání žáků.. 13

13.2. Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci: 14

13.3. Klasifikace chování 14

13.4. Celková klasifikace se vyjadřuje stupni: 15

13.5. Klasifikace a hodnocení maturitní zkoušky.. 15

13.6. Komisionální zkoušky.. 15

14.  Stížnosti, podněty a připomínky k činnosti školy.. 16

15.  Závěrečné ustanovení 16


1.        Úvodní ustanovení

 

Školní řád Střední ekonomické školy se sportovním zaměřením, s. r. o. Vinohradská 38, Praha 2, dále jen SSES je vydáván na základě § 30 zákona číslo 561/2004 Sb.,  o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 13/2005, o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři (dále jen vyhláška).

Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností  žáků a jejich zákonných zástupců ve škole, podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky a mezi žáky navzájem, provoz a vnitřní režim školy, podmínky zajištění  bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí, podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáka.

2.        Práva žáků a zákonných zástupců

2.1. Žáci mají právo:

a)      na vzdělání podle školního vzdělávacího programu,

b)     na rovné podmínky a přístup ke vzdělání,

c)      na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,

d)     zakládat v rámci školy samosprávný orgán žáků (žákovská samospráva), volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat,

e)      volit a být voleni do školské rady, jsou-li zletilí,

f)       vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jeho vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje, své připomínky může vznést prostřednictvím zákonných zástupců nebo přímo řediteli školy,

g)      na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školního

vzdělávacího programu,

h)     na ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly jeho rozumovou a mravní výchovu a nevhodně ovlivňovaly jeho morálku,

i)       na ochranu před fyzickým a psychickým násilím a nedbalým zacházením,

j)       na to, aby byl respektován žákův soukromý život a život jeho rodiny,

k)     na volný čas a přiměřený odpočinek a oddechovou činnost,

l)       na ochranu před návykovými látkami, které ohrožují jeho tělesný a duševní vývoj,

m)   v případě nejasností v učivu požádat o pomoc vyučujícího,

n)     jestliže se žák cítí z jakéhokoliv důvodu v tísni, má problémy apod., požádat o pomoc či radu třídního učitele, učitele, výchovného poradce či jinou osobu,

            

2.2. Zákonní zástupci nezletilých žáků mají právo:

a)      na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka (třídní schůzky, osobní pohovory s vyučujícími, dálkový přístup do programu Škola OnLine),

b)     volit a být voleni do školské rady,

c)      vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich dětí,

d)     na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání žáka, kterého zastupují,

e)      požádat o uvolnění žáka z výuky,

f)       omluvit nepřítomnost žáka ve škole.

2.3. Rodiče zletilých žáků a osoby plnící vyživovací povinnost vůči zletilým žákům mají právo:

 na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka (třídní schůzky, osobní pohovory s vyučujícími,

 dálkový přístup do programu Škola OnLine),

3.        Povinnosti žáků a zákonných zástupců

3.1. Žáci mají povinnost:

a)      řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat,

b)     dodržovat školní řád, provozní řády odborných učeben (učebna ITE OA ), bezpečnostní předpisy a pokyny k ochraně zdraví, s nimiž byli seznámeni,

c)      řídit se pokyny zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem, při školních akcích se řídit pokyny učitele, případně jiného pověřeného pracovníka,

d)     dodržovat pravidla společenského soužití, vyjadřuje-li své mínění a názory, činit tak vždy slušným způsobem,

e)      nosit pomůcky na vyučování, vést řádně školní sešity, dbát na úplnost i úpravu zápisů, dbát na přípravu na vyučování; zapomene-li žák učební pomůcky, vypracovat uložený úkol, omluvit se vyučujícímu na začátku hodiny,

f)       při vyučování se zdržovat pouze na místech určených příslušným pedagogickým pracovníkem,

g)      chodit do školy přiměřeně a čistě oblečen, v budově školy nenosit pokrývku hlavy,

h)     nepoškozovat a neodcizovat majetek školy, spolužáků a dalších osob,

i)       dodržovat zákaz svévolného opouštění budovy školy, odchod ze školy je dovolen jen se souhlasem pedagogického pracovníka, u nezletilého žáka na základě písemné žádosti rodičů.

j)       dodržovat zákaz kouření ve všech prostorách školy a na akcích organizovaných školou,

k)     dodržovat zákaz vnášení věcí ohrožujících jeho zdraví i zdraví ostatních žáků, vnášení a konzumace alkoholických nápojů a jiných psychotropních látek do školy nebo na  místa, na kterých probíhají akce organizované školou, a být pod vlivem těchto látek při školním vyučování a akcích organizovaných školou,

l)       dodržovat zákaz hraní hazardních her ve škole a na akcích pořádaných školou, 

m)   dodržovat zákaz používání mobilních telefonů při výuce, žáci mají v průběhu vyučování mobilní telefon vypnutý u sebe, mobilní telefony lze využívat jako výukovou pomůcku pouze v čase a

n)     prostoru vymezeném  pedagogem,

o)     dodržovat zákaz focení a nahrávání mobilním telefonem při vyučovacích hodinách bez vědomí a souhlasu učitele,

p)     dodržovat zákaz focení a nahrávání mobilním telefonem mezi spolužáky bez jejich vědomí,

q)     nenosit do školy větší peněžní částky a cenné věci, škola neodpovídá za případnou ztrátu cenných

předmětů a mobilních telefonů, při TV žák předá hodinky a jiné cennější věci do úschovy vyučujícímu TV.

r)      zletilí žáci - informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh  vzdělávání,

s)      zletilí žáci - dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,

t)       zletilí žáci - oznamovat škole údaje nezbytné pro školní matriku a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost, a změny v těchto údajích ( § 28 odst. 2 a 3 školského zákona).

  

3.2. Zákonní zástupci nezletilých žáků mají povinnost:

a)      zajistit, aby žák docházel řádně do školy,

b)     na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka,

c)      informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,

d)     dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,

e)      oznamovat škole údaje nezbytné pro školní matriku a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích ( § 28 odst. 2 a 3 školského zákona).

4.        Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

 Žákem  se speciálními vzdělávacími potřebami se rozumí osoba, která k naplnění svých vzdělávacích

možností nebo k uplatnění nebo užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření.

Podpůrnými opatřeními se rozumí nezbytné úpravy ve vzdělávání a školských službách odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám  žáků. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření školou a školským zařízením.

5.        Vzdělávání nadaných žáků

Škola vytváří podmínky pro rozvoj zejména sportovního nadání žáků  především  umožněním  výkonu sportovní  přípravy (uvolnění na sportovní soustředění v součinnosti se sportovními kluby, uvolnění na turnaje apod.)  následnou úpravou organizace vyučování  (zvýšený počet mimořádných konzultací).

6.        Individuální vzdělávací plán

Ředitel školy může s písemným doporučením školského poradenského zařízení povolit nezletilému žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním na žádost jeho zákonného zástupce a zletilému žákovi nebo studentovi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním na jeho žádost vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu.

Ve středním vzdělávání nebo vyšším odborném vzdělávání může ředitel školy povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu i z jiných závažných důvodů. Ve středním vzdělávání nebo vyšším odborném vzdělávání povolí ředitel školy individuální vzdělávací plán žákovi nebo studentovi na základě potvrzení, že žák nebo student je sportovním reprezentantem České republiky ve sportovním odvětví, vydaného sportovní organizací zastupující toto sportovní odvětví v České republice, a to v souvislosti s touto skutečností.

7.        Pravidla vzájemných vztahů

Vztahy žáků, zákonných zástupců nezletilých žáků a rodičů zletilých žáků s pedagogickými pracovníky školy

Vzájemné vztahy mezi zaměstnanci školy a žáky, nepřímo i zákonnými zástupci žáků, vztahy mezi žáky navzájem  musí vycházet ze zásad vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti.

Pedagogičtí pracovníci školy vydávají žákům pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu.

a)      Všichni zaměstnanci školy chrání žáky před všemi formami špatného zacházení, sexuálním násilím, šikanováním, návykovými látkami a nezákonnými útoky na jejich pověst.

b)     Žáci  se ve věcech školních , popř. osobních, obracejí zpravidla nejdříve na svého třídního učitele, případně na svého vyučujícího,  na zástupce nebo přímo ředitele školy.

c)      Žáci zdraví učitele i ostatní zaměstnance školy. Při vstupu učitele či jiné dospělé osoby do třídy a při jeho odchodu zdraví povstáním.

d)     Žáci vyřizují své záležitosti (potvrzení, uvolňování atd.) v kanceláři školy zásadně v úředních hodinách, tj. o velké přestávce mezi  10:05 a 10:25 hod.

e)      Informace, které žák nebo zákonný zástupce žáka poskytne do školní matriky, nebo jiné důležité informace o žákovi jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

f)       Vyzve-li ředitel školy nebo jiný pedagogický pracovník zákonného zástupce k osobnímu projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka, přihlédne při určení termínu schůzky k časovým možnostem zákonného zástupce.

g)      Určení pedagogičtí pracovníci se povinně účastní třídních schůzek a sjednaných konzultačních dnů, kde informují zákonné zástupce nezletilých žáků a rodiče zletilých žáků o průběhu a výsledcích vzdělávání.

 

8.        Provoz a vnitřní režim školy

8.1. Vyučování

 Doba vyučování je stanovena rozvrhem hodin. Vyučovací hodiny začínají a končí:

1.       hodina    7:30 – 8:15                    4.   hodina          10:25 – 11:10                  7.   hodina  13.10 – 13:35

2.       hodina    8:25 – 9:10                    5.   hodina          11:20 – 12:05                  8.   hodina  14:00 – 14:45

3.       hodina    9:20 – 10:05                 6.   hodina          12:15 – 13:00                  9.   hodina  14:50 – 15:35

8.2. Příchod do školy

Žáci přicházejí do školy včas, nejpozději  5 minut před začátkem vyučování,  vhodně oblečeni, upraveni a obuti.  Posouzení vhodnosti  oblečení , obutí a vzhledu je v kompetenci třídního učitele.

8.3. Odkládání oděvů a obuvi

Žáci jsou povinni odkládat kabáty na věšáky ve třídách. Pro úschovu objemnějších sportovních tašek, případně obuvi po přezutí, slouží šatna. Klíče obdrží od zástupce ředitele. Do šatny si odkládají kabáty a objemné tašky také žáci účastnící se výuky v odborných učebnách ITE OA.  Do učeben ITE žáci vstupují

v období od 1. 11. do 15. 4. po přezutí v šatně.

8.4. Opouštění školní budovy v době vyučování

Po dobu vyučování (včetně přestávek) není žákům dovoleno opouštět školní budovu. Výjimku tvoří uvolnění k lékaři, rodinné důvody, sportovní  aktivita.  Žádost o uvolnění předávají žáci třídnímu učiteli, případně zástupci  ředitele školy. Všichni žáci, kteří opouštějí  školní budovu před skončením vyučování,  informují o svém odchodu třídního učitele a vyučujícího daného předmětu.

8.5. Vyučovací hodina

Před vyučovací hodinou si žáci připraví pomůcky na lavici. Po zvonění sedí na místě a v klidu vyčkávají příchod vyučujícího. V případě, že výuka probíhá mimo prostory školy (exkurze apod.) se studenti shromáždí  na chodbě  a vyčkají příchodu vyučujícího.

Učitel je povinen osobně zaznamenat v elektronické třídní knize číslo a obsah vyučovací hodiny, nepřítomnost žáků, pozdní příchod žáka do vyučování, případný odchod žáka z vyučování ( v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem),  vyučující v dalších hodinách vždy provádí kontrolu přítomnosti žáků.  Žák smí odejít ze třídy během vyučovací hodiny jen se souhlasem vyučujícího.

Zapomene-li si žák domácí úkol nebo se nemohl připravit na vyučování, omluví se na začátku vyučovací hodiny vyučujícímu. Ve vyučovací hodině dohlíží učitel na šetrné zacházení s majetkem školy, na udržování čistoty a pořádku v učebnách. Zjistí-li jakoukoliv ztrátu nebo poškození majetku, okamžitě předá informaci třídnímu učiteli nebo zástupci ředitele, popř. řediteli.

Hodinu ukončuje vyučující.  Po skončení poslední vyučovací hodiny dohlíží učitel na řádný odchod žáků z učebny, překontroluje čistotu učebny, zvednutí židlí, zavření oken a zhasnutí světel.

Nepřítomnost vyučujícího ve třídě hlásí služba po 5 min. od začátku vyučovací hodiny zástupci ředitele školy, případně v kanceláři školy.

 

Výuka tělesné výchovy probíhá ve dvou navazujících hodinách bez přestávky. Na začátku a na konci výuky vyučující poskytne žákům přiměřenou dobu na převlečení a osobní hygienu.

Během přestávky před hodinou tělesné výchovy se žáci shromáždí na chodbě školy a vyčkají příchodu vyučujícího, bez něj nesmí budovu opustit. V okamžiku zahájení vyučovací hodiny společně s vyučujícím odcházejí do místa, kde bude výuka probíhat. Výuka tělesné výchovy je ukončena opět v prostorách školy.  Pokud výuka tělesné výchovy je tento den pro žáky první vyučovací hodinou, žáci se shromáždí před vchodem do budovy, ve které výuka probíhá, jestliže vyučování končí výukou tělesné výchovy, je ukončena v prostorách, kde výuka probíhala.

Výuka specializované sportovní a kondiční přípravy probíhá v součinnosti školy a sportovních zařízeních (fitness, sportovní kluby) na základě Dohody o zajištění výuky předmětu Specializovaná sportovní a kondiční příprava (příloha ŠVP).  Jednotlivé hodiny jsou realizovány individuálně podle tréninkových plánů žáků.

8.6. Povinnosti žáků při vyučovací hodině:

a)      zdravit povstáním při vstupu a odchodu pedagogického pracovníka nebo jiné dospělé osoby do učebny, nekonají-li se právě písemné práce,

b)     při odchodu do jiné učebny uklidit své pracovní místo,

c)      po poslední vyučovací hodině zvednout v učebně židle na lavice.

8.7. Povinnosti služby ve třídě:

a)      třídním učitelem určená služba (zapsaná v třídní knize) odpovídá za pořádek ve všech prostorách školy, které třída používá,

b)     služba nahlásí veškerá poškození nebo nepořádek zjištěný při příchodu do učebny vyučujícímu,

c)      služba podle pokynů třídního učitele utírá tabuli, pečuje o čistotu v učebně,

d)     o přestávkách služba zajistí zavření oken a otevření dveří na chodbu,

e)      nedostaví-li se učitel na vyučovací hodinu do 5 minut po zvonění, oznámí to služba zástupci ředitele,

f)       každou vyučovací hodinu hlásí vyučujícímu jmenovitě nepřítomné žáky a plní další pokyny určené třídním učitelem,

g)      ze třídy odchází poslední, zkontroluje pořádek a zajistí, aby si spolužáci po sobě uklidili.

8.8. Používání mobilních telefonů a vlastní výpočetní techniky:

Používání mobilních telefonů v průběhu vyučovacích hodin je zakázáno. Mobilní telefony mohou žáci využívat jako výukovou pomůcku pouze v čase a prostoru vymezeném vyučujícím.

Mobilní telefony mohou žáci používat o přestávkách.  Zneužívat mobilní telefon k obtěžování ostatních je ale nepřijatelné.

Souhlas k využívání vlastní výpočetní techniky při výuce vydává vyučující, případně ředitel.

Po celou dobu vyučování (vyučovací hodiny, přestávky) musí mít žáci mobilní telefony a vlastní výpočetní techniku neustále pod svým dohledem, tato zařízení nesmějí ponechat v tašce ve třídě nebo šatně bez dohledu.

Škola nenese odpovědnost za škody způsobené nedodržením této povinnosti.

8.9. Zásady uvolňování z vyučování

Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých, předloží žádost o uvolnění z vyučování podepsanou zákonnými zástupci  (zdravotní důvody, žádost sportovního klubu, trenéra apod.).

 

Na základě žádosti může v odůvodněných případech uvolnit žáka z vyučování:

a)      jedna vyučovací hodina – vyučující příslušného předmětu

b)     přesáhne-li doba nepřítomnosti ve vyučování jednu vyučovací hodinu -  třídní učitel, v případě jeho nepřítomnosti zástupce ředitele školy

c)      maximálně pět dnů - třídní učitel  

d)     více než pět dnů  -  ředitel školy

Všechny žádosti o uvolnění žák vždy odevzdá třídnímu učiteli, který případně žádost postoupí  řediteli školy. Ředitel své stanovisko oznámí žákovi nejpozději do tří dnů.  Žákovi, který je uvolněn ze specializované sportovní a kondiční přípravy a tělesné výchovy,  se zároveň krátí  vyučování o tyto hodiny  (jestliže bude  tělesná výchova  řazena na začátek či konec vyučování).

Odborné lékařské vyšetření  musí žák přednostně směrovat na dobu mimo vyučování. Uvolňování na sportovní soustředění, ozdravné pobyty, rodinnou rekreaci je řešeno individuálně.

8.10. Neúčast na vyučování z nepředvídaných důvodů

Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodu, který nemohl předem předvídat, je jeho zákonný zástupce nebo zletilý žák sám povinen nejpozději do 3 dnů oznámit třídnímu učiteli důvod  nepřítomnosti  ( §67 odst. 1 školského zákona) a tento důvod po návratu žáka do školy doložit.

Neúčast ve vyučování lze oznámit telefonicky (222518149), elektronickou cestou (reditel@ sses.cz, Škola OnLine), osobně.

Jestliže se žák neúčastní vyučování  po dobu nejméně 5 vyučovacích dnů a škola nezná důvody nepřítomnosti, vyzve ředitel školy písemně zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka, aby neprodleně doložil důvody žákovy nepřítomnosti;  zároveň upozorní, že jinak bude žák posuzován, jako by vzdělání zanechal  (§68 odst. 2 školského zákona). Žák, který do 10 dnů od doručení výzvy do školy nenastoupí nebo nedoloží důvod nepřítomnosti, se posuzuje, jako by vzdělávání zanechal posledním dnem této lhůty; tímto dnem přestává být žákem školy.

8.11. Omlouvání nepřítomnosti žáka ve vyučování

Nepřítomnost  ve vyučování omlouvá zletilý žák nebo zákonný zástupce prostřednictvím ŠkolaOnLine, prostřednictvím e-mailu (reditel@sses.cz), listinným dokladem (lékařské potvrzení , potvrzení sportovního klubu o turnaji, zápase, tréninku apod.) prokazující důvod nepřítomnosti, a to co nejdříve po ukončení nepřítomnosti žáka ve vyučování.

9.        Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků

Škola za žáka neodpovídá během jeho cesty do školy a ze školy, v době předem známého přerušení, pozdějšího zahájení či dřívějšího ukončení výuky.

S přihlédnutím k minimálním dopravním rizikům a vzhledem k rozumové a mravní vyspělosti jsou zletilí žáci schopni samostatného přechodu na hodiny specializované sportovní a kondiční přípravy realizované podle individuálních tréninků v domovském sportovním klubu.

U nezletilých žáků přebírají odpovědnost za bezpečnost a zdraví při přesunu na hodiny specializované sportovní a kondiční přípravy realizované podle individuálních tréninků v domovských klubech jejich zákonní zástupci (souhlas zákonného zástupce).

9.1. Škola je povinna:

a)      zajistit bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a výchově (dále jen „vzdělávání“), při

činnostech s ním přímo souvisejících a při poskytování školských služeb,

b)     přijímat na základě vyhledávání, posuzování a zhodnocování rizik spojených s činnostmi a prostředím opatření k prevenci rizik (předcházení rizikům); při stanovení konkrétních opatření bere v úvahu

zejména možné ohrožení žáků a zároveň přihlíží k věku žáků, jejich schopnostem, fyzické a duševní vyspělosti a zdravotnímu stavu,

c)      seznamovat žáky s nebezpečím ohrožujícím jejich zdraví tak, aby bylo dosaženo jejich bezpečnosti,

d)     přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro

předcházení vzniku sociálně patologických jevů,

e)      vydat školní řád, který upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců a podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí,

f)       zveřejnit školní řád na přístupném místě ve škole,

g)      prokazatelným způsobem seznámit se školním řádem nebo vnitřním řádem zaměstnance a žáky školy a informovat o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce nezletilých žáků.

 

Na začátku školního roku třídní učitel seznámí žáky zejména:

a)      se školním řádem,

b)     se zásadami bezpečného chování v budově školy, při příchodu do školy a odchodu ze školy, na veřejných  komunikacích,

c)      se zákazem přinášet do školy předměty, které s vyučováním nesouvisí,

d)     s postupem při úrazech,

e)      s nebezpečím vzniku požáru a s postupem v případě požáru.

(viz. Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků při vyučování a pobytu ve škole)

V první vyučovací hodině některých předmětů (ITE, PEK) seznámí vyučující žáky s řádem odborné učebny. V první vyučovací hodině tělesné výchovy a specializované sportovní a kondiční přípravy seznámí vyučující žáky s pravidly bezpečného chování.

Před akcemi, které škola organizuje mimo školní budovu (vycházky, lyžařské výcviky, exkurze), provede učitel pověřený dozorem poučení žáků z hlediska bezpečnosti a správného vybavení.

Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování, jsou žáci povinni hlásit ihned jakémukoli vyučujícímu nebo zaměstnanci školy.

Žáci jsou povinni dodržovat pravidla pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. Porušení pravidel pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví je považováno za závažné porušení školního řádu.

9.2. Žákům je zakázáno v prostorách školy a na všech akcích pořádaných školou:

a)      přinášet, nabízet, zprostředkovávat, opatřovat, prodávat, přechovávat a požívat návykové omamné a psychotropní látky a přicházet do školy pod jejich vlivem. (Návykovou látkou se rozumí alkohol, omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování),

b)     přinášet jakékoliv zbraně (zejména střelné, plynové, bodné, sečné, chemické a jiné zbraně, výbušniny apod.),

c)      přinášet předměty, které obtěžují hlukem, světlem, zápachem apod.,

d)     hrát hazardní hry o peníze a věci,

e)      manipulovat s ochrannými zařízeními pro bezpečnost a hygienu práce a zařízeními pro požární ochranu (hydranty, hasicí přístroje) a poškozovat je,

f)       manipulovat s nábytkem a ostatním vybavením školy bez vědomí zaměstnanců školy, otevírat okna během nepřítomnosti učitele, vyklánět se z nich,

g)      přivádět nebo přinášet do školy jakákoliv zvířata bez povolení,

h)     ponižovat, slovně urážet, fyzicky napadat spolužáky nebo zaměstnance školy,

i)       nedodržovat či hrubě porušovat provozní řád odborných učeben.

9.3. Zákaz kouření

Ve vnějších i vnitřních prostorách školy platí podle § 8 odst. 1 písm. B zákona č. 379/2005 Sb. zákaz kouření. Zákaz se vztahuje na všechny prostory v budově a na přilehlé prostory, které jsou vymezeny chodníkem přiléhajícím ke škole. Zákaz kouření platí i při školních akcích. Porušení tohoto zákazu je považováno za závažné porušení školního řádu.

10.  Zajištění ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

Všichni žáci i pedagogičtí  pracovníci jsou povinni věnovat zvýšenou pozornost vytváření příznivého  klimatu školy, založené na vzájemném respektu a dobrých partnerských vztazích a vzájemné toleranci.

Pedagogičtí pracovníci jsou povinni přijímat okamžitě vhodná konkrétní pedagogická opatření při jakémkoli náznaku intolerance,  šikany, kyberšikany, fyzického či slovního útoku či násilí proti jednotlivci nebo skupině žáků.

Šikana je cílené a obvykle opakované užití násilí jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit. Zahrnuje jak fyzické útoky v podobě bití, vydírání, loupeží, poškozování věcí druhé osobě, tak i útoky slovní v podobě nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování, násilných a manipulativních příkazů. Může mít i formu sexuálního obtěžování až zneužívání. Projevuje si i v nepřímé podobě jako nápadné přehlížení a ignorování žáka či žáků třídní nebo jinou skupinou spolužáků.

Mezi nejčastější projevy kyberšikany patří posílání urážlivých a zastrašujících zpráv nebo pomluv (prostřednictvím e-mailu, SMS, na chatu, ICQ, Skypu), pořizování intimních zvukových záznamů, videí či fotografií, jejich upravování a následné zveřejňování s cílem poškodit vybranou osobu (předem připravený fyzický útok, natáčení učitele apod.).

Stane-li se žák obětí šikany, kyberšikany  měl by se svěřit rodičům nebo některému pedagogickému pracovníkovi. Každý, kdo zjistí jakékoliv projevy šikanování, je povinen poskytnout okamžitou přiměřenou pomoc a tento poznatek oznámit řediteli, lze tak učinit i anonymně.

11.   Zacházení s majetkem školy a majetkem ostatních osob

a)      Žáci jsou povinni šetrně zacházet s majetkem školy i s majetkem ostatních osob.

b)     Je zakázáno používat učitelské počítače v učebnách.

c)      Vznikne-li škoda úmyslně nebo z hrubé nedbalosti, bude její náhrada na viníkovi vymáhána. Škoda se ihned po jejím zjištění  hlásí v kanceláři školy.

d)     Nalezené věci (části oděvu, školní pomůcky atd.) se ihned odevzdají  ve sborovně školy.

12.  Výchovná opatření

Výchovná opatření jsou udělována a ukládána podle § 31 školského zákona a § 10 vyhlášky.

Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření.

12.1. Pochvala

Pochvalu může udělit třídní učitel na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících po projednání s ředitelem za:

a)      obětavou pomoc

b)     déletrvající úspěšnou práci

c)      vzornou docházku

d)     výrazný projev školní iniciativy

e)      dílčí studijní úspěchy

f)       chování žáka

Pochvala ředitele školy za:

a)      mimořádný projev lidskosti

b)     dosažení prospěchu s vyznamenáním na vysvědčení

c)      výrazné zlepšení průměrného prospěchu na vysvědčení oproti předchozímu klasifikačnímu období minimálně o 0,5

d)     záchranu majetku

e)      výraznou sportovní  prezentaci  školy

Pozn.: Pochvaly ředitele školy se uvádí na vysvědčení v položce „ Ocenění “

12.2. Kázeňská opatření

Při porušení školního řádu lze podle závažnosti udělit:

a)      napomenutí  třídního učitele – zejména za méně závažné zaviněné porušení školního řádu

b)     důtku třídního učitele – zejména za závažné zaviněné porušení školního řádu nebo za opakované  méně závažné zaviněné porušení školního řádu.

c)      důtku ředitele školy – zejména za závažné zaviněné porušení školního řádu zvláště hrubým způsobem nebo za opakované závažné nebo méně závažné zaviněné porušení školního řádu.

 

Při závažném  zaviněném porušení  povinností  stanovených školským zákonem nebo školním řádem může ředitel školy rozhodnout o  podmíněném  vyloučení žáka ze školy nebo vyloučení  žáka ze školy.

V rozhodnutí  o podmíněném vyloučení  stanoví  ředitel školy  zkušební lhůtu a to nejdéle na dobu jednoho roku.  Dopustí-li se žák ve zkušební lhůtě dalšího zaviněného přestupku, ředitel školy rozhodne o jeho vyloučení.

 

12.3. Porušení školního řádu

Za méně závažné zaviněné porušení školního řádu se považuje zejména:

nerespektování pokynů učitele při výuce i při další činnosti školy; úmyslné narušování výuky; nepřezouvání se; pozdní příchody do výuky pokud přesáhnou 5 pozdních  příchodů za čtvrtletí (jestliže důvodem pozdních příchodů není sportovní aktivita); nepřipravenost na výuku (nenošení pomůcek a úloh);  používání mobilního telefonu v době vyučovací hodiny bez pokynu vyučujícího; znečišťování školy; neuctivé chování k zaměstnancům školy; podvádění ; neomluvená absence v souhrnu nejvýše 7 vyučovacích hodin; odchod ze školy během vyučování bez informování vyučujícího.

Za závažné zaviněné porušení školního řádu se považuje zejména:

v průběhu pololetí školního roku v pořadí třetí a každé další méně závažné zaviněné porušení školního řádu; hrubé a agresivní chování žáka vůči žákům a zaměstnancům školy (včetně šikanování); pozdní příchody do výuky pokud přesáhnou 10 pozdních příchodů za čtvrtletí (jestliže důvodem pozdních příchodů není sportovní aktivita); nedoložení nebo pozdní dokládání  důvodu nepřítomnosti ve vyučování; neomluvená absence nad 7 vyučovacích hodin; úmyslné poškozování majetku školy včetně pomůcek; nerespektování pokynu nebo předpisu k ochraně zdraví a bezpečnosti; opuštění školní budovy v době vyučování bez souhlasu třídního učitele, případně jiného vyučujícího; používání učitelského počítače v učebně; kouření, požívání alkoholu, omamných a psychotropních látek ve škole a na školních akcích; používání jakéhokoliv síťového elektrického zdroje bez souhlasu ředitele; úmyslné nebo nedbalostní pozměnění programového vybavení nebo technického vybavení školních počítačů a školní počítačové sítě; vážnější podvody, drobné krádeže; pořizování obrazového nebo zvukového záznamu bez vědomí nahrávané osoby a zveřejnění tohoto záznamu bez souhlasu této osoby.

Za závažné zaviněné porušení školního řádu zvláště hrubým způsobem se považuje:

v průběhu pololetí školního roku v pořadí třetí a každé další závažné zaviněné porušení školního řádu; pozdní příchody do výuky pokud přesáhnou 15 pozdních příchodů za čtvrtletí (jestliže důvodem pozdních příchodů není sportovní aktivita); fyzické napadení žáka nebo zaměstnance školy; úmyslné způsobení újmy na zdraví jiné osobě; krádež nebo úmyslné poškození majetku školy ve větším rozsahu; manipulace s drogami, zbraněmi nebo jinými nebezpečnými předměty ve škole a při akcích školy; nedoložení důvodu nepřítomnosti ve vyučování v souhrnu přesahující 15 vyučovacích hodin.

13.  Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se provádí v souladu s §69 školského zákona 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů  a  vyhlášky 13/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni:

1 -  výborný

2 -  chvalitebný

3 -  dobrý

4 -  dostatečný

5 -  nedostatečný

13.1. Klasifikace v jednotlivých vyučovacích předmětech

Kritéria pro klasifikaci:

 

Stupeň 1 (výborný)

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně a chápe vztahy mezi nimi.  Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a výstižný. Jeho dovednosti  jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky. Je schopen samostatně studovat text.

 

Stupeň 2 (chvalitebný)

 Žák je schopen  samostatně s drobnými chybami řešit zadané úkoly a reprodukovat získané vědomosti za mírné podpory pedagoga. V jeho myšlení se projevuje tvořivost a logika.  Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je bez větších nepřesností. Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat text.

Stupeň 3 (dobrý)

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery.  Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb.  Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele.

Stupeň 4 (dostatečný)

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků závažné mezery. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti.

Stupeň 5 (nedostatečný)

Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální činnosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti  má vážné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat.

13.2. Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci:

Vyučující v jednotlivých předmětech provádí  hodnocení  průběžně, závěrečné hodnocení provádí vždy na konci pololetí ke stanovenému datu.  Učitel  oznamuje žákovi  výsledek každého hodnocení  (při ústním zkoušení okamžitě), výsledek opravené písemné zkoušky do 2 týdnů, výsledky čtvrtletních prací do 3 týdnů. Hodnocení ústního i písemného hodnocení vždy zdůvodňuje.

Podklady pro hodnocení a klasifikaci získávají vyučující zejména:  soustavným diagnostickým pozorováním žáka, sledováním jeho výkonů a připravenosti na vyučování, různými druhy zkoušek (písemné, ústní, praktické, pohybové...), kontrolními  písemnými pracemi, analýzou výsledků různých činností žáků, konzultacemi s ostatními vyučujícími a podle potřeby i psychologickými pracovníky.

 

Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní rok, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích. Učitel vždy stanoví s týdenním předstihem tzv. náhradní termín (po dohodě se žákem/žáky) k dopsání plánované písemné práce, plánovaného písemného zkoušení  pro případ, že se žák nemůže původně plánovaného termínu zúčastnit. Datum náhradního termínu je žákovi  sdělován prostřednictvím  Školy OnLine. Žák je povinen termín pro dopsání práce dodržet. Nevyužije-li žák této lhůty k dopsání práce, může učitel nedopsanou práci klasifikovat známkou nedostatečný. Stanovený termín může využít i žák, který si chce známku zlepšit, výslednou známkou je potom aritmetický průměr z obou známek.

Výsledky dílčích hodnocení jsou žákům a zákonným zástupcům předávány průběžně  prostřednictvím systému Škola OnLine, umožňující dálkový přístup, nebo při osobním jednání, na které jsou rodiče písemně zváni.

Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a průběžná hodnocení, kterých žák dosáhl z dílčích zkoušek. Vyučující může výsledné hodnocení upravit vzhledem k aktivitě žáka, práci ve vyučovacích hodinách, kvalitě domácí přípravy atp. o 1 stupeň.

13.3. Klasifikace chování

Chování žáka je klasifikováno těmito stupni:

1 - velmi dobré

2 - uspokojivé

3 - neuspokojivé.

Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování jsou následující:

Stupeň 1 (velmi dobré) - Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení školního řádu. Méně závažných přestupků se dopustí ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit.

Stupeň 2 (uspokojivé) -  Chování žáka není v rozporu s právními normami, ale dopustí se závažného zaviněného porušení školního řádu nebo se opakovaně dopouští méně závažných přestupků; nebo má neomluvenou absenci malého rozsahu.

Stupeň 3 (neuspokojivé) - Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování a v rozporu s právními normami. Opakovaně se dopouští závažného porušení školního řádu nebo školského zákona nebo má neomluvenou absenci většího rozsahu.

13.4. Celková klasifikace se vyjadřuje stupni:

prospěl(a) s vyznamenáním - podmínky: - chování velmi dobré

- nesmí být z žádného předmětu hodnocení 3 – dobrý nebo horší

- celkový průměrný prospěch z povinných předmětů není horší než 1,5

prospěl(a) - podmínka: - žádný povinný vyučovací předmět není klasifikován stupněm 5 - nedostatečný

neprospěl(a) - podmínka: - některý z povinných vyučovacích předmětů je klasifikován stupněm 5 –nedostatečný

nehodnocen(a) - podle § 69 zákona 561/2004 Sb., odst. (5) a vyhlášky č.13/2005 Sb. §3, odst.6

 

Podle § 69 zákona 561/2004 Sb.

odst. (4) Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí příslušného ročníku

prospěl ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem, s výjimkou

předmětů, z nichž se žák nehodnotí.

odst. (5) Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení

náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do konce června.

Není-li možné žáka hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí.

odst. (6) Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení

náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září

následujícího školního roku. Do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník. Není-li žák

hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl.

odst. (7) Žák, který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze 2 povinných předmětů, nebo žák,

který neprospěl na konci prvního pololetí nejvýše ze 2 povinných předmětů vyučovaných pouze

v prvním pololetí, koná opravnou zkoušku nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu

stanoveném ředitelem školy. Opravné zkoušky jsou komisionální.

odst. (8) Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání bez předchozí omluvy

nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín

opravné zkoušky, nejpozději do konce září následujícího školního roku. Do doby náhradního termínu

opravné zkoušky navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník.

odst. (9)  Má-li zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka pochybnosti o správnosti

hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se

o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení,

požádat ředitele školy o přezkoumání výsledků hodnocení žáka.

13.5. Klasifikace a hodnocení maturitní zkoušky

Zásady organizace, průběhu, hodnocení a klasifikace maturitní zkoušky podrobně upravuje zákon č.561/2004 Sb. § 72 - 82 o ukončování středního vzdělávání ve znění pozdějších předpisů.

13.6. Komisionální zkoušky

Komisionální zkoušku koná žák, koná-li opravnou zkoušku, rozdílovou zkoušku nebo komisionální přezkoušení.

Komisi pro přezkoušení žáka jmenuje ředitel školy. Komise je tříčlenná; tvoří ji předseda, kterým je zpravidla ředitel školy nebo jím pověřený učitel, zkoušející učitel, jímž je zpravidla vyučující daného předmětu a přísedící, který má aprobaci pro týž nebo příbuzný předmět. Klasifikační stupeň určí komise většinou hlasů. O komisionální zkoušce se pořizuje protokol.  Žák je vyrozuměn o výsledku zkoušky po ukončení porady zkušební komise. Zákonný zástupce nezletilého žáka je o výsledku zkoušky informován písemně prostřednictvím žáka.

Komisionální zkoušku může žák konat v jednom dni nejvýše jednu.

14.  Stížnosti, podněty a připomínky k činnosti školy

Stížnosti, podněty a připomínky k činnosti školy mohou podávat žáci prostřednictvím třídního učitele. Problémy s postupem vyučujícího ve třídě řeší nejdříve třídní učitel (pokusí se zjednat nápravu),  je-li problém závažnější nad rámec jeho kompetence, projedná záležitost s ředitelem školy.

15.  Závěrečné ustanovení

Školní řád byl schválen školskou radou dne 15. 6. 2017.

Školní řád má účinnost od  1. 9. 2017. Současně se ruší účinnost školního řádu ze dne 28. 4. 2014.

 

 

 

Praha dne 14. 6. 2017

 

S platností od 1. 9. 2017                                                                                                 

 

 

 

 

 

 Mgr. Tomáš Vytřísal

 ředitel