Organizace maturitních zkoušek

MATURITNÍ ZKOUŠKY - 2019 (podzimní zkušební období)

Praktická zkouška z odborných předmětů: 

Ústní zkoušky společné části a povinné zkoušky profilové části MZ:


Profilová část maturitní zkoušky

Ředitel školy určuje nabídku maturitních předmětů profilové části MZ pro rok 2019 (jarní i podzimní zkušební období)

povinné předměty:
Ekonomika ústní
Účetnictví ústní
Praktická zkouška z odborných předmětů písemná (délka konání - 240 minut)
   
Praha dne 5.9.2018
Mgr. Tomáš Vytřísal, ředitel

Společná část maturitní zkoušky

Maturitní komise (podzimní zkušební období 2019):

Předseda: Mgr. Michal Čančara

Místopředseda: Mgr. Ivana Hamříková

Třídní učitel: Mgr. Dagmar Novotná

Český jazyk a literatura:  Mgr. Dagmar Novotná, Bc. Barbara Zemanová

Anglický jazyk: Mgr. Petr Bek, Mgr. Martin Macháček, Bc. Tomáš Matoušek

Účetnictví: Bc. Žofia Špačková, Bc. Kristýna Janovská

Ekonomika: Bc. Žofia Špačková, Mgr. Daniel Simmer
§ 78 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů:
(1) Zkušebními předměty společné části maturitní zkoušky jsou
a)      český jazyk a literatura,
b)      cizí jazyk, který si žák zvolí z nabídky stanovené prováděcím právním předpisem; žák může zvolit pouze takový cizí jazyk, který je vyučován ve škole, jíž je žákem, a
c)      matematika.
(2) Společná část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a druhé zkoušky, pro kterou si žák na přihlášce k maturitní zkoušce zvolí jeden ze zkušebních předmětů uvedených v odstavci 1 písm. b) a c).
(3) Zkouška ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura a zkouška ze zkušebního předmětu cizí jazyk se skládají z dílčích zkoušek konaných
a)      formou didaktického testu,
b)      formou písemné práce a
c)      ústní formou před zkušební maturitní komisí.
(4) Zkouška ze zkušebního předmětu matematika se koná formou didaktického testu. Didaktickým testem se pro potřebu tohoto zákona rozumí písemný test, který je jednotně zadáván a centrálně vyhodnocován, a to způsobem a podle kritérií stanovených prováděcím právním předpisem.
(5) Žák se může ve společné části dále přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám z předmětů podle odstavce 1 písm. b) a c).

(6) Vláda stanoví nařízením obory vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky.