Témata z ekonomiky, účetnictví a anglického jazyka

Témata k ústní maturitní zkoušce z předmětu Ekonomika        

1.    Pojišťovnictví

2.    Olympijské hry a jejich organizační struktura

3.    Personální činnost podniku

4.    Propagace – formy komunikačního mixu

5.    Ekonomika podniku a sportovního klubu

6.    Vznik sportu a sportovních klubů v českých zemích – organizační struktura

7.    Financování podniku

8.    SWOT analýza

9.    Základní ekonomické pojmy

10.  Výkon ve sportu – statistické záznamy

11.  Zásobovací činnost v podniku

12.  Sportovní management

13.  Marketingový mix

14.  Instituce působící na finančním trhu

15.  Manažerské funkce a osobnost manažera, trenéra

16.  Dlouhodobý majetek podniku

17.  Daňová soustava

18.  Sport a společnost

19.  Obchod jako samostatné odvětví NH

20.  Inventarizace a inventura majetku a závazků

21.  Podnikání

22.  Vnější faktory ovlivňující výkonnost z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví

23.  Podmínky pracovního poměru a odměňování pracovníků

24.  Finanční trh

25.  Organizace tělovýchovy a sportu v ČR


Témata k ústní maturitní zkoušce z předmětu Účetnictví

1.        Základní pojmy

2.        Účetní a daňové doklady

3.        Rozvaha

4.        Učet

5.        Účetní zápisy

6.        Účetní knihy

7.        Krátkodobý finanční majetek

8.        Zásoby

9.        Dlouhodobý majetek

10.    Odpisování a vyřazování DHM

11.    Inventura, inventarizace

12.    Pohledávky a závazky z obchodního styku

13.    Cenné papíry a směnky

14.    Zúčtování se zaměstnanci, společníky s.r.o. a institucemi

15.    Zúčtovaní daní

16.    Kapitálové účty a dlouhodobé závazky

17.    Náklady a výnosy

18.    Časové rozlišení nákladů a výnosů

19.    Výsledek hospodaření a jeho rozdělení

20.    Účetní uzávěrka

21.    Účetní závěrka

22.    Vnitropodnikové účetnictví

23.    Účtování u individuálního podnikatele

24.    Účtování ve společnosti s ručením omezeným

25.    Účtování v akciové společnosti 


Témata pro praktickou zkoušku z odborných předmětů

Hospodaření podniku

1)   podnikání 

2)   dlouhodobý majetek

3)   zásoby

4)   pracovněprávní vztahy

5)   mzdová problematika

6)   financování a hospodaření podniku

7)   inventura a inventarizace

8)   účetní a daňová dokumentace

9)   daně

10)   souvislý příklad


Témata k ústní maturitní zkoušce z anglického jazyka

1.    CANADA

2.    THE COMMONWEALTH OF NATIONS – CANADA AND AUSTRALIA

3.     APPLYING FOR A JOB

4.    FESTIVALS AND TRADITIONS

5.    HOBBIES AND LEISURE

6.    MASS MEDIA AND MEANS OF COMMUNICATION

7.    CAPITAL CITIES

8.    MY CHILDHOOD IN MY FAMILY

9.    SPORTS AND GAMES

10.  HEALTH AND FITNESS

11.  AUSTRALIA

12.  THE USA

13.  MY FAVOURITE SPORT AND ITS IMPACT ON MY BODY

14.  THE CZECH REPUBLIC

15.  MY BEST FRIENDS

16.  MEDIA AND SPORTS

17.  FOOD

18.  THE OLYMPIC GAMES AND DOPING

19.  THE UNITED KINGDOM

20.  THE HUMAN BODY